Jesteśmy partnerem:
MasterCard Mobile

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384 §1 Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług w zakresie organizacji płatności za usługi i towary realizowane przy wykorzystaniu telefonu komórkowego za pomocą systemu informatycznego CallPay.
 3. Usługodawcą usług opisanych w Regulaminie jest Spółka CallPay z siedzibą w Poznaniu przy ulicy abpa A. Baraniaka 88b, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000324134, NIP: 779-23-50-586, Regon 301042050, której kapitał zakładowy w pełni wpłacony wynosi 780 000 zł.
 4. Usługobiorcą/Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która podczas rejestracji w systemie CallPay dokonała akceptacji niniejszego regulaminu i korzysta z możliwości składania dyspozycji i rozliczania płatności za pomocą systemu informatycznego CallPay.
 5. Regulamin jest dokumentem regulującym zasady obsługi i został uchwalony przez Zarząd Spółki, do którego uprawnień należy zmiana treści Regulaminu.
 6. Regulamin może ulec zmianie.
 7. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu CallPay, pod adresem www.callpay.pl, wiadomości o zmianie Regulaminu zamieszczając zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Profil Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu i konieczności akceptacji zmian Regulaminu w celu dalszego korzystania z usług świadczonych przez Spółkę. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o takich zmianach i o konieczności ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem świadczenie usług.

§2. DEFINICJE

 1. System CallPay - system informatyczny, za pomocą którego Użytkownik składa dyspozycje w zakresie dokonywania płatności za określone usługi i towary.
 2. Spółka - CallPay sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest usługodawcą i właścicielem Systemu CallPay, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS: 0000324134, NIP: 7792350586
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w systemie CallPay i jest zainteresowana korzystaniem z możliwości składania dyspozycji zakupu Biletu za pomocą Systemu CallPay.
 4. Identyfikator Użytkownika - oznacza numer telefonu komórkowego, którym Użytkownik będzie dokonywał dyspozycji.
 5. Zakup Biletu – zgłoszona przez Użytkownika za pośrednictwem Systemu CallPay transakcja, która jest tożsama z zakupem i skasowaniem Biletu. Zakup Biletu przez Użytkownik odbywa się poprzez wykonanie połączenia na określony numer, który definiować będzie wszystkie niezbędne dane określonego Biletu uprawniającego do skorzystania z publicznego transportu zbiorowego na liniach na których komunikację organizuje Partner oraz na liniach, na których ważne są Bilety emitowane przez Partnera. Zakup Biletu w ramach Systemu CallPay oznacza skasowanie Biletu i każdorazowo złożenie przez Użytkownika żądania wykorzystania przez niego zakupionego Biletu w okresie jego ważności.
 6. Płatność - jest to wniesienie opłaty za uslugę lub towar w miejscach określonych przez Spółkę .
 7. Bank Rozliczeniowy - BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, który prowadzi rozliczenia pomiędzy Klientami Spółki, Usługodawcami i Spółką.
 8. Rozliczenie transakcji - przepływ środków pieniężnych pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem świadczącym usługę lub sprzedaż towaru, które jest realizowane przez Bank Rozliczeniowy w wyniku dyspozycji złożonej w Systemie CallPay.
 9. Rejestracja - oznacza założenie konta, zaakceptowanie regulaminu Spółki i chęć korzystania z możliwości składania dyspozycji i rozliczania płatności za zakupione bilety za pośrednictwem Systemu CallPay. Użytkownik w zależności od wyboru funkcjonalności może skorzystać z jednej z dwóch form rejestracji:
  • Rejestracja wstępna - możliwa wyłącznie dla Użytkowników będących osobami fizycznymi. Realizowana jest poprzez wykonanie połączenia na numer 22 100 1 600, podanie w formie tonowej swojego kodu PIN . Dzięki tej formie Użytkownik będzie realizował swoje transakcje do kwoty jednorazowo nie wyższej niż 500 zł oraz rocznie nie wyższej niż 10 000 zł, a wartość środków na koncie przedpłaconym nie może w żadnym momencie być wyższa niż 2500 zł. Rejestracja wstępna powoduje ograniczone możliwości obsługi Użytkownika w BOK, wypłaty środków, weryfikacji Użytkownika i ograniczeniu niektórych funkcjonalności.
  • Rejestracja pełna - realizowana na stronie www.callpay.pl i pozwalająca na pełną funkcjonalność korzystania z Systemu CallPay bez limitów kwotowych.
 10. Profil Użytkownika - profil zakładany automatycznie podczas pierwszej rejestracji i wykorzystywany w celu logowania na stronach www.callpay.pl.
 11. Konto przedpłacone - zakładane jest każdemu Użytkownikowi, który się zarejestrował w Systemie CallPay i przypisane jest do "identyfikatora Użytkownika" czyli numeru telefonu, którym Użytkownik będzie dokonywał płatności.
 12. Wspólne konto przedpłacone - konto, które należy do Użytkownika, który poprzez dokonanie "rejestracji pełnej" upoważnił inne numery telefonów komórkowych do dokonywania płatności ze wspólnych środków znajdujących się na koncie przedpłaconym Użytkownika.
 13. Środki przedpłacone - wnoszone są przez Użytkowników w formie zaliczek w walucie polskiej na późniejsze płatności. Środki nie stanowią pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Środki te nie podlegają oprocentowaniu i możliwe są do wykorzystania poprzez płatności w systemie CallPay. Środki są wpłacane na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Rozliczeniowy na zlecenie Spółki.
 14. Zasilenie Konta Przedpłaconego - jest to transakcja finansowa wpłaty zaliczki na rachunek przedpłacony, która odbywa się na jeden ze sposobów określony przez Spółkę tj. poprzez:
  • stronę www.callpay.pl
  • przelew z rachunku banku Użytkownika
  • przelew w banku lub na poczcie
  • w wybranych terminalach płatniczych, bankomatach, u integratorów płatniczych, które będą oznaczone logo CallPay
   • W przypadku występowania prowizji nakładanej przez przyjmującego zaliczkę jako Zasilenie Konta Przedpłaconego, Spółka każdorazowo poinformuje Użytkownika o tym fakcie, a sama transakcja oznaczać będzie zgodę Użytkownika na pobranie prowizji.
 15. Partner - to przedsiębiorca, który świadczy usługi lub sprzedaje towary na rzecz Użytkowników oraz przyjmuje płatności od Użytkowników za pomocą Systemu CallPay.
 16. PIN - oznacza czterocyfrowy kod PIN, którym Użytkownik zatwierdza transakcje podczas realizacji płatności. Użytkownik ustanawia kod PIN podczas rejestracji i może go modyfikować wyłącznie w Profilu Użytkownika po dokonaniu Rejestracji Pełnej.
 17. NUC - Numer Uslugi CallPay jest to numer telefoniczny przypisany do danego Partnera, na który Użytkownik wykonuje połączenie głosowe w celu dokonania płatności.
 18. Autoryzacja Transakcji - następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika połączenia na numer NUC i w zależności od ustawień Użytkownika podania kodu PIN.
 19. Autoryzacja Płatności bez PIN - transakcja do 50 zł, do której nie jest wymagane zatwierdzenie kodem PIN. Funkcjonalność Użytkownik może dowolnie ustalać podczas rejestracji i w profilu Użytkownika na stronie www.callpay.pl.
 20. BOK - Biuro Obsługi Użytkownika CallPay funkcjonujące pod numerem 616 550 550 (koszt połączenia jak na telefony stacjonarne).
 21. Wypłata środków - oznacza zlecenie przez Użytkownika wypłaty całościowej lub częściowej środków na rachunek bankowy prowadzony przez Banki na terenie RP. Dyspozycja wypłaty środków może być składana wyłącznie przez Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji Pełnej a dyspozycja może nastąpić tylko poprzez formularz znajdujący się w Usługach Transakcyjnych Użytkownika. Środki w pierwszej kolejności będą przekazywane na rachunek bankowy z którego następowały Zasilenia Konta Przedpłaconego. W przypadku wypłaty środków pobierana jest opłata w wysokości 2 zł brutto (wraz z podatkiem Vat).
 22. Karta Płatnicza - karta płatnicza w rozumieniu art. 4 ust. 1 p. 4) ustawy - Prawo bankowe, której posiadaczem lub użytkownikiem jest Użytkownik, oznaczona logo Maestro lub MasterCard.

a) PayPro - spółka PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerska 15, będąca Partnerem organizacji płatniczej i posiadająca certyfikaty uprawniające do gromadzenia danych Kart Płatniczych.

b) Dialcom – spółka Dialcom sp. z o.o. z siedzibą w Żelazków, Kokanin 35, będąca Partnerem organizacji płatniczej i posiadająca certyfikaty uprawniające do gromadzenia danych Kart Płatniczych.

     23. Numer CVC2 - trzycyfrowy numer znajdujący się z tyłu karty płatniczej, służący do autoryzacji transakcji dokonywanych z jej użyciem, bez fizycznego przedstawienia karty płatniczej.

     24. eCard - spółka eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 będąca agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, przeprowadzająca autoryzacje i rozliczenia płatności dokonywane z użyciem Karty Płatniczej.

§ 3 RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

 1. Spółka świadczy usługę pośrednictwa umożliwiającą składanie za pośrednictwem telefonu komórkowego poprzez System CallPay dyspozycji przez Użytkownika w zakresie zakupu i płatności za Bilet, będąca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), usługa świadczona drogą elektroniczną. Rozliczenia płatności składanych w ramach Systemu CallPay w formie dyspozycji Użytkownika przeprowadza dla Spółki Bank Rozliczeniowy oraz eCard.
 2. Spółka poprzez System CallPay z wykorzystaniem usług rozliczeniowych świadczonych przez Bank Rozliczeniowy oraz eCard umożliwia Użytkownikowi wnoszenie opłat.
 3. Złożenie dyspozycji przez Użytkownika dokonywane jest poprzez:

a) wykonanie połączenia głosowego z telefonu komórkowego, działającego w każdej sieci komórkowej

b) wybranie w aplikacji „CallPay Usługi” określonego biletu uprawniającego do korzystania z publicznego transportu zbiorowego

         4. Klient nie jest zobowiązany wgrywać żadnego oprogramowania i modyfikować parametrów użytkowanego telefonu komórkowego.

§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie ze świadczonej przez Spółkę usługi i składanie dyspozycji płatności przez Użytkownika musi być poprzedzone Rejestracją, akceptacją regulaminu oraz dokonaniem przedpłaty środków na Konto przedpłacone, w ramach którego będą realizowane płatności z dostępnych środków, z zastrzeżeniem § 7.
 2. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką odbywa się w momencie rejestracji Użytkownika w systemie informatycznym i akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów i prawidłowość wykonania usług, które świadczy lub sprzedaje dany Partner.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo oraz możliwość ograniczenia dostępu do świadczonych usług, będących wynikiem prowadzenia prac serwisowych, siły wyższej lub awarii leżących po stronie operatora telekomunikacyjnego.
 5. W przypadku braku możliwości dokonania płatności poprzez System CallPay, Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w sposób standardowy i alternatywny - określony przez danego Partnera.
 6. Użytkownik dokonując "rejestracji pełnej" oświadcza, że wprowadzone dane osobowe są aktualne i zgodne z prawdą.
 7. Spółka może odrzucić polecenie realizacji transakcji w następujących sytuacjach:
 • uzasadnionego podejrzenia, że płatności są dokonywane przez nieuprawnioną osobę;
 • nagłego wzrostu wolumenu transakcji w stosunku do wcześniejszych okresów i w konsekwencji podejrzenia defraudacji środków Użytkownika;
 • podejrzenia próby wyłudzenia środków z Konta przedpłaconego Użytkownika;
 • dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 • naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu

§ 5 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Rozpoczęcie korzystania z usługi następuje w momencie Rejestracji Użytkownika.
 2. Zakończenie i brak możliwości korzystania z usługi następuje w wyniku:
 • złożenia przez Użytkownika dyspozycji rezygnacji na stronach www.callpay.pl lub w BOK;
 • dokonywania płatności w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 • naruszenia istotnych postanowień Regulaminu lub powtarzającego się naruszania jakichkolwiek postanowień Regulaminu.

§ 6 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności i do nie przekazywania swojego kodu PIN i hasła do logowania na stronach www.callpay.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania innym osobom swojego telefonu komórkowego w celu dokonywania płatności.
 3. W przypadku utraty telefonu komórkowego Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia faktu Spółce, która na wniosek Użytkownika dokona blokady usługi.
 4. Kosztami połączenia głosowego wykonywanego na numery Systemu CallPay i NUC obciążany jest Użytkownik na warunkach posiadanej przez niego taryfy telekomunikacyjnej jak za połączenie na krajowe telefony stacjonarne.

§ 7 REALIZACJA USŁUGI

 1. W celu dokonania płatności, Użytkownik zobowiązany jest do wykonania połączenia głosowego z numeru telefonu, który jest zarejestrowany w Systemie CallPay na numer NUC Partnera. W zależności od Partnera i kwoty należnej z tytułu zakupu Biletu, Użytkownik podczas połączenia będzie zobowiązany do wprowadzenia na klawiaturze telefonu określoną kombinacje cyfr niezbędną do identyfikacji transakcji. Zakup Biletu oznacza skasowanie Biletu i każdorazowo złożenie przez Pasażera żądania wykorzystania przez niego zakupionego Biletu w okresie jego ważności. Spółka informuje, że stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta w związku ze spełnieniem usługi w momencie Zakupu Biletu przez Pasażera, Pasażer utraci prawo do odstąpienia od umowy. Pasażer wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez CallPay usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy mając świadomość, że wyrażona przez niego zgoda powoduje utratę przez niego prawa do odstąpienia od umowy. Zakup towaru lub usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego oznacza jednocześnie i każdorazowo złożenie przez Użytkownika żądania natychmiastowego wykorzystania zakupionego towaru lub przystąpienia do realizacji zakupionej usługi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zainicjowania i dokonania płatności za pomocą Systemu CallPay przed skorzystaniem z danej usługi lub przed wydaniem przez Partnera towaru (w zależności od regulaminu/taryfy Partnera). Cenę towaru lub usługi określa Cennik towarów i usług obowiązujący u danego Partnera.
 3. W przypadku niektórych usług czasowych, Użytkownik zobowiązany jest do wykonania połączenia na numer NUC w celu jej uruchomienia. Zakończenie korzystania z usługi czasowej odbywa się w momencie ponownego wykonania połączenia na numer NUC. W przypadku nie zastosowania się do niniejszych wytycznych i ewentualnej kontroli opłat, opłata może nie zostać uznana.
 4. Każdorazowo w przypadku gdy dany Partner lub Usługodawca posiada swój regulamin wewnętrzny, Użytkownik zobowiązany jest przy uiszczaniu opłat dodatkowo akceptować i stosować się do jego zasad i regulaminów.
 5. W przypadku nie zastosowania się do postanowień ust. 1 powyżej, Spółka i Partner mogą nie uznać takiej płatności, co powodować będzie, że Użytkownik powinien uiścić opłatę w alternatywny, określony przez Partnera sposób.
 6. Jeśli potwierdzenie zakupu usługi lub produktu wysyłane jest do Użytkownika na telefon komórkowy, to w celu weryfikacji zakupu jest on zobowiązany do przedstawienia telefonu komórkowego przedstawicielowi Partnera.
 7. Użytkownik w ramach niektórych transakcji zobowiązany będzie do wykonywania dodatkowych czynności weryfikacyjnych, które każdorazowo będą opisywane w schematach i materiałach informacyjnych.
 8. W przypadku braku możliwości przedstawienia potwierdzenia zakupu Partnerowi lub braku posiadania potwierdzenia zakupu, uznaje się, że Użytkownik nie dokonał zakupu i nie może korzystać ze świadczonej przez Partnera usługi lub produktu.
 9. W przypadku braku zasięgu sieci komórkowej lub innych przeszkód uniemożliwiających dokonanie płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w inny alternatywny i dopuszczalny przez Partnera sposób. Spółka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za brak możliwości dokonania płatności za pomocą systemu CallPay nie spowodowanych winą Spółki.
 10. Płatności realizowane są ze środków przedpłaconych danego konta Użytkownika, z zastrzeżeniem § 8.
 11. W przypadku braku wystarczających środków na dokonanie lub dalszą realizację płatności System CallPay odpowiednio odrzuci lub przerwie transakcje i realizacje płatności, o czym Użytkownik zostanie automatycznie powiadomiony.
 12. Użytkownik może dokonać zasilenia Konta przedpłaconego na kilka dowolnych sposobów wymienionych na stronach www.callpay.pl lub w miejscach oznaczonych logiem CallPay.
 13. Zasilenie konta przedpłaconego następuje natychmiast po zaksięgowaniu środków na rachunku Bankowym w BRE Banku, który prowadzony jest w imieniu Spółki lub po otrzymaniu przez Spółkę informacji o dokonaniu przez Użytkownika skutecznej transakcji doładowania.
 14. Jeśli danej kwoty zasilenia z jakiegokolwiek powodu CallPay nie będzie mógł przypisać do Użytkownika to środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego środki były przelewane.
 15. Użytkownik, z zastrzeżeniem § 7 pkt. 1 w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług z Usługodawcą może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia na piśmie oraz jednoczesnego jego przesłania. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.
 16. Użytkownik ma prawo do wniesienia reklamacji związanej z zasileniem Konta przedpłaconego przedstawiając skuteczne potwierdzenie dokonania tej transakcji na rachunek CallPay.
 17. Użytkownik może wycofać środki w jeden z poniższych sposobów:
  • Realizując płatności w miejscach akceptujących usługę CallPay;
  • Zdefiniować i przekazać Spółce w formie elektronicznej lub pisemnej numer rachunku prowadzonego w walucie polskiej, na który środki zostaną przekazane (odpowiednia funkcjonalność znajduje się w panelu Użytkownika). W przypadku wypłaty środków pobierana jest Opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł.

§ 8 PŁATNOŚĆ Z UŻYCIEM ŚRODKÓW PRZYPISANYCH DO RACHUNKU KARTY PŁATNICZEJ

 1. Użytkownik może dokonywać Płatności z użyciem środków znajdujących się na rachunku, do którego przypisana jest Karta Płatnicza. Dokonywanie Płatności w sposób powyższy możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji Pełnej w systemie CallPay i podali dane Karty Płatniczej.
 2. Użytkownik, który wybrał powyższą formę Płatności, będzie zobowiązany do podania za pośrednictwem Systemu CallPay firmie PayPro/Dialcom danych dotyczących Karty Płatniczej, z wyłączeniem numeru CVC2. Jednocześnie będzie zobowiązany on do akceptacji regulaminu firmy PayPro/Dialcom. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż CallPay nie będzie miał dostępu do danych Karty.
 3. W przypadku realizacji transakcji w systemie CallPay, środki na realizacje transakcji będą w pierwszej kolejności wykorzystane z zaliczek wpłaconych do CallPay (jeśli Użytkownik posiada środki na Koncie Przedplaconym), a następnie obciążać będą środki na rachunku bankowym, do którego przypisana jest karta płatnicza.
 4. W celu dokonania Płatności Użytkownik przeprowadzi czynności, o których mowa w § 7 ust. 1 albo 3, z tym że zatwierdzenie transakcji odbywa się poprzez podanie kodu PIN oraz Numeru CVC2.
 5. Kod CVC2 podany podczas transakcji w systemie CallPay zostanie przekazany do firmy PayPro/Dialcom, która wraz z danymi Karty Platniczej przekaże go do eCard, celem weryfikacji transakcji i rozliczenia jej pomiędzy wydawcą Karty Płatniczej, CallPay oraz Użytkownik..
 6. Kod CVC2 podany w Systemie CallPay nie jest zapisywany przez System Callpay, co wyklucza jego użycie przez Spółkę.
 7. W przypadku niewystarczających środków na rachunku bankowym, do którego przypisana jest Karta Płatnicza, Płatność nie zostanie zrealizowana.
 8. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 -7, odpowiednio stosuje się przepisy zawarte w § 7.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane i  przekazywane:
  • pocztą elektroniczną na adres: bok@callpay.pl
  • formularzem kontaktowym znajdującym się na stronie www.callpay.pl
  • faxem - pod numerem 061 626 3098
  • pocztą - na adres Spółki
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) Identyfikator Użytkownika czyli numer telefonu Użytkownika którym dokonywane są dyspozycje,
  • b) przedmiot reklamacji,
  • c) adres zwrotny, na który ma być przesłana odpowiedź,
  • d) telefon kontaktowy.
 3. Podstawy reklamacji w szczególności nie może stanowić:
  • a) powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, napraw serwisowych, które CallPay musi prowadzić w celu utrzymania systemu,
  • b) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada
 4. Spółka rozpoznaje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 10 INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Spółka zapewnia Użytkownikowi poufność informacji przekazywanych w ramach świadczonych usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.Nr.133.,poz.883.).
 3. Użytkownik akceptując Regulamin niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich umieszczenie w bazie danych, w celu realizacji usług przez Spółkę, a także przekazywanie tych danych Policji oraz innym uprawnionym podmiotom, w celu ich wykorzystania w przypadku popełnienia przestępstwa w czasie trwania świadczenia usług, a także po jej wygaśnięciu.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich umieszczenie w bazie danych w celu przekazywania komunikatów informacyjnych niezbędnych do realizacji usług CallPay.
 5. Korzystanie z usługi składania za pośrednictwem telefonu komórkowego poprzez System CallPay dyspozycji w imieniu Użytkownika wiąże się z ryzykiem w szczególności finansowym.
 6. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowego postępowania spornego jest Rzecznik Finansowy (https://rf.gov.pl/).
 7. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących usług internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 regulamin parkingi i taxi.pdf

Nasi Partnerzy

Polub nas na Fejsie :)