Jesteśmy partnerem:
MasterCard Mobile

Aktualności

2018-06-18

WIOSENNA PROMOCJA

Skorzystaj z promocji i kupuj taniej bilety!

Wiosenna promocja!

Kupuj bilety taniej!

Pobierz aplikację CallPay Usługi na Android

Pobierz aplikację CallPay Usługi na iPhone

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Wiosenna Promocja”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wiosenna Promocja” (dalej zwana: „Promocją”).

2. Organizatorem Promocji jest CallPay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. abpa A. Baraniaka 88b, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324134, kapitał zakładowy w pełni wpłacony wynosi 780 000 zł,  (zwana dalej jako CallPay, Organizator), adres e-mail: bok@callpay.pl, nr tel. 61 41 11 614.

3. Promocja trwa od 19 marca 2018 roku do 30 czerwca 2018 r. (Okres Promocji).

4. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Udział w Promocji jest dobrowolny.

6. Promocja dotyczy płatności za usługi określone w ust. 7 poniżej, dokonywane na terenie miast współpracujących z CallPay, których dokładny wykaz znajduje się na stronie www.callpay.pl  poprzez aplikację mobilną umożliwiającą dokonywanie płatności za bilety komunikacji miejskiej, obsługiwaną przez Organizatora Promocji, zgodnie z regulaminem usługi „Regulamin świadczenia usług i organizacji płatności systemu CallPay (dalej zwany: „System płatności CallPay”).

7. Promocją objęte jest skorzystanie w Okresie Promocji z usług płatności poprzez System płatności CallPay, tj. system płatności przy użyciu telefonu komórkowego obsługiwany przez CallPay dla transakcji zakupu biletu komunikacji miejskiej, które są realizowane na terenie miasta objętego Promocją, wskazanego w pkt. 6 powyżej Regulaminu. Promocją nie są objęte płatności za usługi, o których mowa w niniejszym postanowieniu realizowane poprzez połączenie telefoniczne.

8. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

 

II.  UCZESTNIK PROMOCJI

Uczestnikami promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są Użytkownikami systemu płatności CallPay albo w okresie Promocji zarejestrowały się w Systemie płatności CallPay i dokonały choćby jednorazowego zakupu Biletu komunikacji miejskiej jednego z miast wymienionych w § 1 ust. 6 Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej CallPay  (zwana dalej: CallPay Aplikacja).

 

III. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie statusu Użytkownika Systemu płatności CallPay lub zarejestrowanie się w Systemie płatności CallPay i skorzystanie z usługi płatności za bilety komunikacji miejskiej poprzez CallPay Aplikacja.

2. W Okresie Promocji zakup dowolnego Biletu komunikacji miejskiej za pośrednictwem CallPay Aplikacja objęte jest Promocją w wysokości 5% ceny nominalnej zakupionego przez Uczestnika promocji Biletu (Bonus).

3. W Okresie Promocji Uczestnik może zakupić nieograniczoną liczbę Biletów.

4. Bonus przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji.

5. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków Regulaminu.

 

IV.  PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom: partnerom Organizatora, czyli firmom, z którymi Organizator współpracuje łącząc produkty lub usługi. Do danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

V. REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z udziałem w Promocji, w  tym w szczególności w razie zakupu biletu bez naliczenia Bonusu powinny być zgłoszone Organizatorowi pisemnie na adres: CallPay Sp. z o.o. ul. abpa A. Baraniaka 88b, 61-131 Poznań lub elektronicznie na adres:bok@callpay.pl, z dopiskiem „Reklamacja – Wiosenna Promocja”.

2. Reklamacje zgłaszane, zgodnie z pkt 1 powyżej Organizatorowi Promocji będą rozpatrywane w terminie 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator Promocji, rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Promocji Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem albo listem zwykłym.

3. Zgłoszenie reklamacji Organizatorowi Promocji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu użytkownika usługi, którego dotyczy reklamacja).

4. Reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych należy zgłaszać właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych.

5. Organizator Promocji będzie przetwarzał dane osobowe w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez dodanie uprawnień dla Uczestników w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

- zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;

- konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

a) decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub

b) orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem;

- zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

-  zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Uczestnikowi;

-   połączenia, podziału albo przekształcenie Organizatora lub zmiany innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie.

2. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani co najmniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji i nie będą naruszać interesu Uczestników.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe działanie Systemu płatności CallPay ponosi CallPay sp. z o.o.

4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

5. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

6. Regulamin Promocji będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora Promocji oraz na www.callpay.pl, począwszy od dnia jej rozpoczęcia.

powrót do listy aktualności

Nasi Partnerzy

Polub nas na Fejsie :)